NorInvent AB:s (”NorInvent”) aktie är sedan den 5 april 2018 klockan 09.00 handelsstoppad. NorInvent avlägger härmed en uppdatering avseende hur bolaget påverkas av den dokumentation som saknas avseende XtriG och hur detsamma påverkar bolaget verksamhetsmässigt framöver i syfte att tydliggöra bolagets status. I nedan punktlista presenteras konkret den mest väsentliga informationen samt även konsekvenserna. För en mer utförlig beskrivning hänvisas till bifogad bilaga, vilken bör läsas för att bilda en heltäckande uppfattning.

  • NorInvent saknar dokumentation från ursprungsforskningen, innebärande att det saknas objektiva bevis för de försök avseende XtriG som ligger till grund för bolagets pågående forskning.
  • Avsaknad av dokumentation från ursprungsforskningen föranleder grundläggande, utforskande studier för att på nytt hitta en fungerande variant av XtriG.
  • Resultatet av de nya planerade utforskande inbindnings- och absorptionsstudierna, som görs med strukturdelar av XtriG, avgör vägen framåt för NorInvent.
  • Positivt utfall innebär att bolaget är tillbaka i samma stadium som vid tillfället för notering i maj 2017, vilket innebär en försening av projektet med cirka nio månader. Ur ett riskperspektiv är det större risk att denna XtriG-variant inte fungerar i fortsatta djurstudier jämfört med den XtriG-variant som tidigare använts framgångsrikt i djurstudier. Negativt utfall innebär att bolaget skulle behöva gå tillbaka till grundforskningsstadiet avseende XtriG, vilket innebär en försening av projektet som är svår att uppskatta, dock minst cirka 21 månader.
  • Bolagets nuvarande kassa och bank beräknas räcka till minst september 2018. Bolagets kapitalbehov för vidare studier efter de planerade studierna uppgår till mellan 15-25 MSEK beroende på utfall i bolagets planerade utforskande inbindnings- och absorptionsstudier.

Framtida kapitalbehov om 15-25 MSEK i syfte att finansiera framtida studier

NorInvents kapitalbehov framledes är avhängigt bolagets fortsatta forskningsutveckling. I dagsläget har bolaget finansiella resurser att bedriva verksamheten i nuvarande takt fram till och med halvårsskiftet 2018. Därefter kommer bolaget att behöva dra ner på kostnaderna och bedriva verksamheten i långsammare takt. Kostnaderna minskas framförallt genom att inte genomföra fortsatta studier bortom de redan planerade inbindnings- och absorptionsstudierna. Bolagets nuvarande kassa och bank beräknas räcka till och med minst september 2018. I det fall bolagets planerade studier under andra kvartalet 2018 skulle resultera i positiva utfall skulle bolaget kunna genomföra inledande djurstudier samt förberedande dokumentation inför kliniska studier. Bolagets kapitalbehov för vidare studier skulle i detta scenario uppgå till cirka 15-20 MSEK och finansiera bolaget fram till och med årsskiftet 2019/2020. Vid negativa utfall i de planerade studierna skulle bolagets kapitalbehov öka med ytterligare cirka 5 MSEK för att i detta scenario finansiera ytterligare grundläggande studier för att identifiera en verksam variant av XtriG, innebärande att kapitalbehovet i detta scenario skulle uppgå till cirka 20-25 MSEK och finansiera bolaget fram till och med årsskiftet 2020/2021.

Bilaga innehållande en mer utförlig beskrivning.

Denna information är sådan information som NorInvent AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av Paul Hasselgren (VD, NorInvent AB), för offentliggörande den 11:e april 2018 kl 17:47 CET.

___________________________________
För ytterligare information kontakta:
NorInvent AB (publ), VD, Paul Hasselgren, telefon: 0760-494090
www.norinvent.com