Aktieägarna i NorInvent AB (publ), 556982-7107 kallas härmed till extra bolagsstämma tillika första kontrollstämma 2018-09-18 klockan 11.00 i bolagets lokaler på Scheelevägen 2, Lund.

Kallelse PDF