Aktieägarna i NorInvent AB (publ), 556982-7107 kallas härmed till extra bolagsstämma 2019-12-17 klockan 14.00 i bolagets lokaler på Scheelevägen 2, Lund.

Kallelse PDF