Aktieägarna i NorInvent AB (publ), 556982-7107 kallas härmed till extra bolagsstämma 2018-10-30 klockan 13.00 i bolagets lokaler på Scheelevägen 2, Lund. 

Kallelse PDF