Nyheter

Patent i Kanada

NorInvents styrelse och ledning har glädjen att informera att bolaget under juli månad erhållit ”Notice of Allowance” för den kanadensiska patentansökan vilket innebär att patentansökan kommer att godkännas. Detta betyder att NorInvent AB äger patent i Sverige, Ryssland, Kina, Japan och Kanada.

Läs mer

NorInvent ABs företrädesemission avslutad

NorInvent AB har avslutat företrädesemission för Bolagets befintliga aktieägare som beslutades den 26 maj 2016. Teckningstiden löpte under perioden 8 – 22 juni 2016. Totalt tecknades det aktier för 1 509 260 SEK. ”Emissionslikviden skapar möjligheter för oss att fortsätta arbetet med att binda substanserna till XtriG och därefter frisläppa dem. Detta arbete kommer att ligga till grund […]

Läs mer

Nyhet NorInvent

NorInvent har som ett led i förberedelserna inför höstens notering låtit Patentbyrån Høiberg A/S i Köpenhamn genomföra en granskning av IP rättigheter och patent. Høiberg har bred erfarenhet från arbete med Life Science bolag. Materialet i sin helhet kommer att användas i samband med noteringen. Nedan följer en kort resumé av resultaten i rapporten. Sammanfattning […]

Läs mer

Information från årsstämma

Bolagsstämma i NorInvent genomfördes den 4:e maj på Medicon Village i Lund. Bolaget presenterade en förlust motsvarande 3,9 Mkr vilket var enligt budget. Styrelse och ledning fick godkänt för det gångna året och stämman tog beslut om mandat till nyemission, incitamentsprogram och bolagordningsändring enligt förslag. Stämman valde in Styrelseledamöter i syfte att bredda kunskap och […]

Läs mer

Kallelse till årsstämma i NorInvent AB (publ)

Aktieägarna i NorInvent AB (publ), 556982-7107 kallas härmed till årsstämma 2016-05-04 klockan 10.00 i bolagets lokaler på Scheelevägen 2, Lund. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 2016-04-28, och dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast kl. 16.00, […]

Läs mer

Norinvent AB (publ) har skrivit avtal med Partner Fondkommission

Norinvent AB (publ) har skrivit avtal med Partner Fondkommission rörande kommande notering av bolagets aktier och spridningsemission. Partner FK kommer bistå Norinvent under våren 2016 för att utreda när och var bolaget skall notera sina aktier och genomföra emissionen.

Läs mer

Lund Life Science Incubator välkomnar NorInvent AB

Lund Life Science Incubator välkomnar NorInvent AB Länk till Lund LSI

Läs mer

Patent i Japan

NorInvents styrelse och ledning har glädjen att informera att bolaget den 1/6-2015 erhållit patent i Japan. Detta betyder att NorInvent AB äger patent i Sverige, Ryssland, Kina och nu även i Japan. Det är mycket glädjande att NorInvent AB har säkerställt en mycket betydelsefull marknad och ser med tillförsikt på framtida nya patentområden där bolaget […]

Läs mer

NorInvent AB har fått ett första utlåtande från Läkemedelsverket

NorInvent AB har fått ett första utlåtande från Läkemedelsverket att bolagets teknik och patenterade bärare kan komma att klassas som en excipient eller hjälpämne. Ett hjälpämne är ett ämne som agerar bärare till den aktiva substansen i syfte att stärka, stabilisera eller förbättra substansens egenskaper. Ledningen i NorInvent har mottagit utlåtandet med stor förväntan då […]

Läs mer

Patent i Kina

NorInvents styrelse och ledning har glädjen att informera att bolaget den 12:e Februari erhållit patent i Kina. Detta betyder att NorInvent AB äger patent i Sverige, Ryssland och nu även i Kina. Det är mycket glädjande att NorInvent AB har säkrat ytterligare en av världens största marknader för bolagets metod.

Läs mer

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages