Nyheter

Bäste aktieägare

Vi har genomfört en extra bolagstämma i syfte att förbereda bolaget inför noteringen under Q1 2017. Efter stämman genomfördes ett informationsmöte för de närvarade på stämman och ett webinar där VD informerade. Bolagsstämman inleddes med att Ordförande Bo Kollberg meddelade att VD Lars Lindström kommer att avsluta sin tjänst. Lars kommer att arbeta vidare med […]

Läs mer

NorInvent förbereder notering

Bästa aktieägare. Vi har under hösten arbetat målfokuserat för att möjliggöra notering av bolagets aktier. Under sista veckorna har bolaget nått de första av de delmål som har krävts för att påbörja processen till notering. Bolagets ledning har skrivit avtal med Mangold Fondkommission om att bistå bolaget under noteringsprocessen som nu är påbörjad. Avtalet innebär […]

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i NorInvent AB (publ)

Aktieägarna i NorInvent AB (publ), 556982-7107, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 8 december 2016 klockan 10.00 på Medicon Village, adress: Scheelevägen 2, 223 81 Lund. Deltagare anmäler sig i receptionen vid stämmotillfället. RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN Den som önskar delta i stämman ska dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear […]

Läs mer

Norinvent AB kompenetensförstärker och breddar sin forskning

NorInvent skapar nu ett starkt forskningsteam för att vara redo för de utmaningar bolaget står inför. Initialt innebär detta att Dr Markus Roupé har anställts från och med 2016-10-03. Med sin bakgrund inom flera av NorInvents nuvarande och kommande kompetensbehov, såväl teoretiskt som laborativt, skapas en dynamisk och konstruktiv forskningsmiljö. Detta ger också den eftersträvade […]

Läs mer

Sommaren är över och vi går mot en spännande höst och vinter

Sommaren är över och vi går mot en spännande höst och vinter. Verksamheten är i full gång och ledningen har träffat bolagets rådgivare, Partner fondkommission, och gått igenom förutsättningarna för den planerade noteringen. NorInvent har under sommaren inte uppnått de delmål som upprättades för att bolaget skall få en rättvis värdering. Bakgrunden är sjukskrivningar under […]

Läs mer

Patent i Kanada

NorInvents styrelse och ledning har glädjen att informera att bolaget under juli månad erhållit ”Notice of Allowance” för den kanadensiska patentansökan vilket innebär att patentansökan kommer att godkännas. Detta betyder att NorInvent AB äger patent i Sverige, Ryssland, Kina, Japan och Kanada.

Läs mer

NorInvent ABs företrädesemission avslutad

NorInvent AB har avslutat företrädesemission för Bolagets befintliga aktieägare som beslutades den 26 maj 2016. Teckningstiden löpte under perioden 8 – 22 juni 2016. Totalt tecknades det aktier för 1 509 260 SEK. ”Emissionslikviden skapar möjligheter för oss att fortsätta arbetet med att binda substanserna till XtriG och därefter frisläppa dem. Detta arbete kommer att ligga till grund […]

Läs mer

Nyhet NorInvent

NorInvent har som ett led i förberedelserna inför höstens notering låtit Patentbyrån Høiberg A/S i Köpenhamn genomföra en granskning av IP rättigheter och patent. Høiberg har bred erfarenhet från arbete med Life Science bolag. Materialet i sin helhet kommer att användas i samband med noteringen. Nedan följer en kort resumé av resultaten i rapporten. Sammanfattning […]

Läs mer

Information från årsstämma

Bolagsstämma i NorInvent genomfördes den 4:e maj på Medicon Village i Lund. Bolaget presenterade en förlust motsvarande 3,9 Mkr vilket var enligt budget. Styrelse och ledning fick godkänt för det gångna året och stämman tog beslut om mandat till nyemission, incitamentsprogram och bolagordningsändring enligt förslag. Stämman valde in Styrelseledamöter i syfte att bredda kunskap och […]

Läs mer

Kallelse till årsstämma i NorInvent AB (publ)

Aktieägarna i NorInvent AB (publ), 556982-7107 kallas härmed till årsstämma 2016-05-04 klockan 10.00 i bolagets lokaler på Scheelevägen 2, Lund. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 2016-04-28, och dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast kl. 16.00, […]

Läs mer

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages