Nyheter

Sammanfattning från informationsmötet

Den 18:e maj hölls ett informationsmöte med anledning av bolagets avnotering från AktieTorget. För den aktieägare som önskar en sammanfattning från bolagets kommunikation vid detta möte kan en sådan skrift erhållas genom att skicka en förfrågan via e-post till info@norinvent.com  

Läs mer

NorInvent presenterar uppdaterad kommersiell patentvärdering från patentbyrån Høiberg

NorInvent AB (”NorInvent”) offentliggör idag, den 3 maj 2018, en uppdaterad kommersiell värdering av bolagets patent som patentbyrån Høiberg A/S (”Høiberg”) har gjort baserat på bolagets nuvarande verksamhet och de länder som NorInvent har patent i idag. Høiberg värderar bolagets patent till mellan 0,9 – 3,9 MUSD, jämfört med mellan 11,5 – 20,5 MUSD vid […]

Läs mer

NorInvent ansöker om avnotering och skriver ned patentvärde

NorInvent AB (”NorInvent”) meddelar idag att styrelsen beslutat om att ansöka om avnotering från AktieTorget. Beslutet har tagits i samråd med AktieTorget och grundar sig i att bolagets verksamhet för närvarande utgörs av grundforskning. För en närmare beskrivning av bakgrund hänvisas till tidigare pressmeddelande ”Konsekvenser av förlorad dokumentation och status vad som händer verksamhetsmässigt framöver” […]

Läs mer

Styrelseledamot Ingela Stenberg utträder ur styrelsen

NorInvent AB (”NorInvent”) meddelar idag att styrelseledamot Ingela Stenberg beslutat att utträda ur styrelsen. Ingela Stenberg, med expertis inom patentfrågor, utträder mot bakgrund av att NorInvent nu har erhållit Notice of Allowance i USA och ett Intention to Grant från EU avseende bolagets patentansökan gällande XtriG samt även på grund av personliga skäl. Stenberg utträder […]

Läs mer

Konsekvenser av förlorad dokumentation och status vad som händer verksamhetsmässigt framöver

NorInvent AB:s (”NorInvent”) aktie är sedan den 5 april 2018 klockan 09.00 handelsstoppad. NorInvent avlägger härmed en uppdatering avseende hur bolaget påverkas av den dokumentation som saknas avseende XtriG och hur detsamma påverkar bolaget verksamhetsmässigt framöver i syfte att tydliggöra bolagets status. I nedan punktlista presenteras konkret den mest väsentliga informationen samt även konsekvenserna. För […]

Läs mer

VD Paul Hasselgren har beslutat att lämna sin position.

Paul Hasselgren har beslutat att lämna sin position men kvarstår som VD under sin uppsägningstid (sex månader). Ett frånträde kan ske tidigare om en ny VD anställs innan uppsägningstidens utgång. Denna information är sådan information som NorInvent AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av Paul Hasselgren (VD, NorInvent AB), för […]

Läs mer

Förtydligande av tidigare pressmeddelande ”Förlorad dokumentation från grundarens forskning”

Bolaget har fått indikationer på att det tidigare pressmeddelandet ”Förlorad dokumentation från grundarens forskning” kan misstolkas vad gäller tidsramen för framtida kapitalbehov vid positiva testresultat under andra kvartalet. Detta förtydligas härmed: Givet positiva testresultat under andra kvartalet, bedöms kapitalbehovet därefter vara 15-20 MSEK fram till årsskiftet 2019/2020, för att genomföra fortsatta studier enligt plan.  Denna […]

Läs mer

Intention to grant för XtriG-patentet i Europa

Idag fick NorInvent beskedet att det Europeiska patentverket EPO kommunicerat ett Intention to grant, vilket betyder att patentet kommer att beviljas. NorInvent utvecklar XtriG, Bolagets patenterade Drug Delivery plattform för upptag av läkemedel via munnens slemhinnor. XtriG syftar till att ge läkemedelsbolag möjligheten till förbättrade egenskaper hos sina befintliga läkemedel, med exempelvis signifikant snabbare verkan, […]

Läs mer

Förlorad dokumentation från grundarens forskning

Bolaget kan inte få ta del av dokumentation från grundarens forskning. Bakgrund NorInvents patenterade teknologi bygger i grunden på Dr. Jonatan Moses tidigare forskning under 1990- och tidigt 2000-tal. Omständigheter under årets första månader gör att Bolagets styrelse och ledning nu bedömer att det inte är sannolikt att dokumentationen från denna forskning, såsom protokoll, anteckningsböcker, […]

Läs mer

Notice of Allowance för XtriG-patentet i USA

Status för bolagets ansökan om patentskydd i USA har uppdaterats till ”Allowed”, vilket innebär att USPTO har för avsikt att bevilja patentet för XtriG i USA. NorInvent utvecklar XtriG, Bolagets patenterade Drug Delivery plattform för upptag av läkemedel via munnens slemhinnor. XtriG syftar till att ge läkemedelsbolag möjligheten till förbättrade egenskaper hos sina befintliga läkemedel, […]

Läs mer

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages